ee_logo16

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Петък 21.10.2016 год.

На 19.10.2016 год. Кметът на Община Мездра – инж. Генади Събков подписа договоp BG16RFOP001-8.003-0023-C01 за безвъзмездно финансиране на проект „Повишаване на административния капацитет на служители от Община Мездра във връзка с изпълнение на проекти за ЕЕ по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020“ одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-8.003 „Бюджетна линия за 28 - общини на малки градове от 4-то ниво, съгласно НКПР“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойност на проекта  42 302.31 лева

Финансиране от ЕС

ЕФРР

35 956.96

Национално финансиране

6 345.35

Дата на стартиране

 

19.10.2016

Дата на приключване

19.04.2019

Основна цел на проекта: Повишаване на административния капацитет на Общинска администрация Мездра. Прилагане на добри практики и опит в областта на ЕЕ, реализирани в страните от Северна и Централна Европа, при изпълнение на инфраструктурните проекти на Община Мездра одобрени по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-8.003-0023Повишаване на административния капацитет на служители от Община Мездра във връзка с изпълнение на проекти за ЕЕ по Приоритетна Ос 2 на ОПРР 2014-2020, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.