ee_logo16

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Четвъртък 27.10.2016 год.

На 25.10.2016 год. Кметът на Община Мездра – инж. Генади Събков подписа договор BG16RFOP001-2.001-0182-C01 за безвъзмездно финансиране на проект "Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра" одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойност на проекта  1 295 409.03 лева

Финансиране от ЕС

ЕФРР

1 101 097.69

Национално финансиране

194 311.34

Дата на стартиране

 

25.10.2016

Дата на приключване

25.12.2018

Основна цел на проекта: Внедряване на ефективни мерки за енергоспестяване в 18 много-фамилни жилищни сгради за значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на 85 домакинства.
Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0108 "Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.