ee_logo16

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Четвъртък 27.10.2016 год.

На 24.10.2016 год. Кметът на Община Мездра – инж. Генади Събков подписа договор BG16RFOP001-2.001-0108-C01 за безвъзмездно финансиране на проект "Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра" одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойност на проекта  860 874.28 лева

Финансиране от ЕС

ЕФРР

731 743.15

Национално финансиране

129 131.13

Дата на стартиране

 

24.10.2016

Дата на приключване

24.12.2018

Основна цел на проекта: Внедряване на ефективни мерки за енергоспестяване в 19 многофамилни и 1 еднофамилна жилищни сгради за значителното намаляване на разходите за електро- и топлинна енергия и повишаване качеството на живот на 58 домакинства.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0108 "Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.