ee_logo16

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Понеделник 14.11.2016 год.

На 10.11.2016 год. Кметът на Община Мездра – инж. Генади Събков подписа договор BG16RFOP001-2.001-0180-C01 за безвъзмездно финансиране на проект "Енергийно -спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра" одобрен по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-2.001 „Енергийна ефективност в периферните райони”.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Стойност на проекта  970 692.71 лева

Финансиране от ЕС

ЕФРР

814 644.01

Национално финансиране

143 760.70

Дата на стартиране

 

10.11.2016

Дата на приключване

10.07.2018

Основна цел на проекта: Внедряване на високоефективни мерки за енергоспестяване в общинската образователна инфраструктура: 2 детски градини и 3 училища за значителното намаляване на разходите за електро и топлинна енергия и повишаване качеството на работната среда за подрастващите обитатели и служителите.

Този документ е създаден в рамките на проект BG16RFOP001-2.001-0180 "Енергийно -спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра", който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Мездра и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПР 2014-2020 г.