Entries by i.iliev

Община Мездра, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, съобщава, че със Заповед № 396/12.06.2024 г. на Кмета на община Мездра е одобрено „Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИПУП-ПР/“ в обхвата на: УПИ VIII, ПИ 44745.501.95, УПИ X, ПИ 44745.501.96 в кв. 12 по регулационния план на с. Люти брод, одобрен със Заповед № 725/1990 г., за „Привеждане на регулацията по имотни граници“

Заповед №396 Записка ЧИПУП-ПР                Община Мездра, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, съобщава, че със Заповед № 396/12.06.2024 г. на Кмета на община Мездра е одобрено „Частично изменение на подробен устройствен план – план […]

Община Мездра, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, съобщава, че със Заповед № 397/12.06.2024 г. на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за Частично изменение на подробен устройствен план – план за регулация /ЧИПУП-ПР/ в обхвата на: УПИ I, кв. 10 по регулационния план на с. Боденец, одобрен със Заповед № 276/12.06.1992 г., ПИ 04827.501.69 по КККР на с. Боденец, одобрени със Заповед № РД-18-17/18.04.2022 г., за обособяване на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, съобразено с правото на собственост

Заповед №397 Записка ЧИПУП-ПР Решение ОбС                Община Мездра, на основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с чл. 61, ал. 1 от Административно – процесуалния кодекс, съобщава, че със Заповед № 397/12.06.2024 г.  на Кмета на Община Мездра е одобрен проект за Частично изменение на подробен […]

Община Мездра призовава шофьорите да освободят ул. „Васил Априлов“ от паркирани автомобили, за да не пречат на ремонта на улицата

               Във връзка с извършването на основен ремонт на ул. „Васил Априлов“ в гр. Мездра Община Мездра призовава водачите на пътни превозни средства (ППС) да освободят уличното платно от паркираните върху него ППС, за да не пречат на строително-монтажните работи (СМР).                Улица […]

Родолюбци почетоха паметта на най-младия Ботев четник в Ржана планина

               За 15-та поредна година в местността „Людска поляна” в Ржана планина се състоя поклонение в памет на най-младия Ботев четник Александър х. Димитров Чендов (1860-1876 г.), загинал за Свободата на България преди 148 лета едва на 16-годишна възраст. Организатори на възпоменателната проява бяха Кметство Игнатица и Кметство Осеновлаг. […]