Уведомление по чл.66 от Административнопроцесуален кодекс за откриване на производство по издаване на общ административен акт относно обявяване границите на районите и видът на предлаганите от община Мездра услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси,публикувано на 12.09.2023 г.

ПЛАН СМЕТКА 2023 год. – ПРОЕКТ

Уведомление по чл.66 от Административнопроцесуален кодекс за откриване на производство по издаване на общ административен акт относно обявяване границите на районите и видът на предлаганите от община Мездра услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси

Уведомление на основание чл. 66 от АПК и чл. 15 от Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата за одобряване на Генерален план за организация на движение в гр. Мездра

ПЛАН СМЕТКА 2024 год. – ПРОЕКТ

ГОДИШНА ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2024 г., публикувано на 28.11.2023 г.

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ ЗА ПЕРИОДА 2023 – 2027 г., публикувано на 28.11.2023 г.

Създаване на общинско предприятие „Стопански дейности-Мездра“ и проект на правилник за устройството и дейността, публикувано на 21.12.2023 г.