____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Публични обсъждания и проекти на общи административни актове

Уведомление по чл.66 от Административнопроцесуален кодекс за откриване на производство по издаване на общ административен акт относно обявяване границите на районите и видът на предлаганите от община Мездра услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси,публикувано на 12.09.2023 г.

ПЛАН СМЕТКА 2023 год. – ПРОЕКТ

Уведомление по чл.66 от Административнопроцесуален кодекс за откриване на производство по издаване на общ административен акт относно обявяване границите на районите и видът на предлаганите от община Мездра услуги по чл.62 от Закона за местните данъци и такси

Уведомление на основание чл. 66 от АПК и чл. 15 от Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата за одобряване на Генерален план за организация на движение в гр. Мездра

https://www.livechatalternative.com/