Селско стопанство


Споразумения за създаване на масиви за ползване по реда на чл. 37в, ал.1 от Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи и във връзка с чл. 73, ал. 2 от правилника за прилагането му за стопанската 2012/2013 година.


Стопанисваната земеделска земя в община Мездра е 291 360 х.дка По начин на трайно ползване се разпределя, както следва: пасища мера – 75 525 дка; пасища с храсти – 65 88 дка; залесени територии – 14 055 дка; земи по § 4 – 1 350 дка; полски пътища 6 846 дка; непригодни земи / скален пясък/ – 989 дка; обработваеми земи 185 976 дка в т.ч ливади 56 263 дка; лозя 8 441 дка; овощни градини 2 904 дка; трайни насаждения 40 дка; ниви 118 319 дка. Земеделските територии в общината по вид собственост са : Държавен поземлен фонд 484 дка, Общински поземлен фонд – 41 463 дка; ОбПФ /временно стопанисван от общината/ 62 449 ; земи на частни стопани 183 763 дка; земя на читалища 431 дка; земя на училища 339 дка; земя на религиозни организации 1 041 дка; земя по § 4 – 1 390 дка, ВСИЧКО 291 360 х. дка. Основната насока за развитие на земеделието в Общината е в областта на зърнопроизводството : пшеница, ечемик, царевица и слънчоглед. За стопанската 2003/2004 г. за засети с есенници и пролетници 17 958 дка. Средните добиви при пшеницата са 220 кг от декар, ечемик 290 кг, царевица зърно 280 кг и слънчоглед 120 кг. Зърнопроизводството се осъществява от 3 земеделски кооперации, осем арендатори и от дребни частни стопани. Животновъдството е съсредоточено в личния сектор. Поголовието на животните е сведено до: говеда 1 241 в т.ч крави 830, биволи – 78, овце – 6 662 , кози 5 235, свине 1 420 и птици 19 2000 бр. Средната продуктивност при кравите за 2003 година е 3 200 л. мляко от фуражна крава при 3.6 % мастни вещества, при овцете 55 л., при биволиците 1 100 л. и при козите – 95 л. Средния настриг вълна е 3.8 кг. Горският фонд е на площ 20 794 дка. На бивши собственици са възстановени 43 393 дка, на религиозни организации – 2 147 дка и юридически лица 855 дка. В процедура за изясняване в съда са горите общинска собственост с площ 41 998 дка. Признати от ОбС "Земеделие и гори" и Мездренския районен съд са 2 059 дка. На територията на общината функционират три земеделски кооперации в селата Долна Кремена, Кален и Руска бяла. Останалите се ликвидираха или се намират в процес на ликвидация. Има създадени частни фирми за отглеждане на животни в с.Зверино за свине; с.Долна Кремена – за крави и овце и с.Върбешница – крави и в с.Царевец за свине и овце.