Последна актуализация:  03.07.2023 г.
 
Писмените сигнали за ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ ЗА НАРУШЕНИЯ И ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ ПО ТЯХ НА ОБЩИНА МЕЗДРА  могат да се подават:

1. Лично, на отговорното лице – Рени Дакова – мл. експерт „Длъжностно лице по защита на личните данни“ и Христина Петкова – Юрисконсулт „Правно- нормативно обслужване“.

2. Чрез електронна поща, достъпна само от отговорното лице, с електронен адрес:


 
 
 
Съобщете ни, ако имате проблем с тази страница.

 
Тази информация се публикува на интернет страницата на Община Мездра, на основание чл.12, ал.4 от Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения (ЗЗЛПСПОИН)  и цели предоставяне на ясна и леснодостъпна информация относно условията и реда за подаване на сигнали по канала за вътрешно подаване, създаден при общината.
 
В изпълнение  на чл. 13, ал.1 ЗЗЛПСПОИН, в Община Мездра е създаден канал за вътрешно подаване на сигнали за нарушения. Целта на канала е да се предостави защита по смисъла на ЗЗЛПСПОИН на субектите по чл.5. Защитата по закона се активира при едновременно наличие на следните три условия :
        Сигналът се подава от физическо лице, попадащо сред изчерпателно изброените по чл.5, ал.2 и ал.3 от закона;
        Сигналът се подава за нарушение в Община Мездра в някоя от следните области – обществени поръчки ; обществено здраве; безопасност на транспорта относно управлението на общинските пътни инфраструктури; опазване на околната среда ; защитата на неприкосновеността на личния живот и личните данни; сигурността на мрежите и информационните системи; правилата за заплащане на дължими публични общински вземания; трудовото законодателство; законодателството, свързано с изпълнението на държавна служба.
        Сигналът е подаден чрез вътрешния канал при спазване на установената за това процедура.
Вътрешният канал за подаване на сигнали :
        се управлява по начин, който гарантира пълнотата, целостта и поверителността на информацията и възпрепятства достъпа на неоправомощени лица до тази информация;
        дава възможност за съхранение на записана на траен носител информация за нуждите на проверката по сигнала и за по-нататъшни разследвания.
 
Сигналът се подава само чрез служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, писмено или устно. Подаденият сигнал не се входира в деловодната система на общината. Писменото подаване на сигнали се извършва по електронна поща. Устното подаване на сигнал може да се осъществи по телефона на телефонния номер на определения служител за приемане на сигналите, обявен на сайта на Община Мездра по други системи за гласови съобщения на същия номер, а по искане на сигнализиращото лице – чрез лична среща в уговорен между страните подходящ срок.
 
За подаването на сигнали се използват формуляри по образец, утвърден от националния орган за външно подаване на сигнали (КЗЛД) и публикуван на страницата му.  Линк- signal.obshtina.mezdra@gmail.com.Сигнал, подаден чрез електронната поща се подписва с квалифициран електронен подпис. Сигнал, който не е подаден по образец не е валиден, не се регистрира  и подлежи на връщане.
 
Писменият сигнал се подава от подателя чрез попълване на формуляра, а устният сигнал се документира чрез попълване на формуляра от служителя, отговарящ за разглеждането на сигнали, който предлага на подаващия сигнала да го подпише при желание от негова страна. Към сигнала могат да се приложат всякакъв вид източници на информация, подкрепящи изложените в него твърдения, и/или позоваване на документи, в т.ч. посочване на данни за лица, които биха могли да потвърдят съобщените данни или да предоставят допълнителна информация.
 
Сигналът се регистрира в регистъра на сигналите и се потвърждава получаването му на подателя в срок от 7 дни от получаването му от служителя, отговорен за приемане и разглеждане на сигналите.
 
Сигналът подлежи на проверка за редовност. В случай че не отговаря на изискванията на закона служителят  изпраща  на сигнализиращото лице писмено съобщение за отстраняване на допуснатите нередности в 7-дневен срок от получаването му. Ако не бъдат отстранени, сигналът заедно с приложенията към него се връщат на сигнализиращото лице.
 
Служителят отговарящ за разглеждането на сигнала проверява достоверността на същия.  Не се разглеждат сигнали, които не попадат в обхвата на ЗЗЛПСПОИН или съдържанието на които не дава основания да се приемат за правдоподобни. Сигнали, които съдържат очевидно неверни или заблуждаващи твърдения за факти, се връщат на подалия ги от служителя с указание към подателя за поправка на твърденията и за отговорността, която той носи за набеждаване.