Обяви Общинска собственост


Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2022 г.


Концесии