Във връзка със изпълнение на сключено споразумение №РД-02-30-207 от 28.05.2015год. и анекс №РД-02-30-207/1/ от 01.11.2016год. между МРРБ и Община Мездра за финансово подпомагане изработването на Общ устройствен план на община Мездра, както и на основание чл.127, ал.3 и ал.6 от ЗУТ е взето решение №443 от Протокол №31 от 14.12.2017год. от Общински съвет Мездра за приемане и одобряване на проект за Общ устройствен план на общ.Мездра във фаза окончателен проект.

Проектът е изработен съгласно решение №388 от 25.07.2013год. от Протокол №23 на Общински съвет Мездра за разрешение на  изготвянето на ОУПО на общ.Мездра по чл.124, ал.1 от ЗУТ и одобряване на заданието по чл.124б, ал.1 от ЗУТ. С решение №837 от 18.09.2015год. от Протокол 52 Общински съвет Мездра е дал съгласие за осигуряване на собствено финансиране за изработването на ОУПО.

Във връзка с изпълнението на плана е проведено обществено обсъждане на ОУП на общ.Мездра по реда и условията на чл.127, ал.1 от ЗУТ и е съставен протокол от 18.03.2016г.

Съгласно изискванията на чл.127, ал.2 от ЗУТ и чл.19 от Наредба за условията и реда за извършване на Екологична оценка на планове и програми предварителен проект за ОУП на общ.Мездра е съгласуван със заинтересованите централни и териториални администрации, специализираните контролни органи и експлоатационните дружества, проведени са консултации с обществеността, заинтересовани органи.

На 20.11.2017 год., на основание Заповед № 833/10.11.2017 год. на кмета на Общината е проведено заседание на Експертен съвет по устройство на територията към Община Мездра със задача да разгледа и приеме ОУП на община Мездра – окончателен проект.

Постъпилите предложения от заинтересовани лица и становища от централни и териториални администрации и контролни органи по отношение на Предварителния проект на ОУПО са разгледани от ОЕСУТ и са взети решения относно тяхното отразяване или не във фаза Окончателен проект на ОУПО.  Отразените в Окончателния проект препоръки и предложения са в съответствие със законовата и нормативна уредба.

Всички мотивирани препоръки и предложения постъпили в периода на провеждане на консултации и имащи отношение към плана са  отразени в Окончателния проект и  не включват намеси в защитените територии по ЗЗТ и защитените зони по ЗБР и попадат извън техните граници.

ОУП на община Мездра предлага  устройствени решения, ориентирани в три направления:

 • Развитие и  трансформация на съществуващи  и поява на нови функции на общината;
 • Развитие, преустройство и адаптиране на макропространствената структура на общината, от гледна точка  на поставянето й в съответствие с  трансформираните и новите функции;
 • Осигуряване на подходяща за реализацията на функциите на населените места жизнена среда.

С ОУП на община Мездра се решават следните стратегически, концептуални и технически задачи:

 • да очертае насоките за устройственото планиране при отчитане на комплексните  социално- икономически, инфраструктурни  предвиждания  и на политиките за опазване на околната среда  в перспективен период до  2025 -2030  година.•   
 • Да предложи функционално зониране на територията, чрез:
  • Пространствено структуриране на различните видове територии (зониране на територията) в зависимост от предвиденото в ОУП бъдещо основно  предназначение;   
  • Определяне на допустимите и забранените дейности в определените функционални зони;
  • Регламентиране на изисквания за  използване, опазване и застрояване но различните видове територии (функционални зони)  чрез определяне на  съответните  устройствени режими;
  • Определяне на мястото на община Мездра и на общинския център в териториално-пространствените структури от различен  йерархичен ред;
  • Изготвяне на правила и нормативи за устройство на общинската територия, включително и специфични такива за териториите, за които това е необходимо;
  • Предлагане на подходящи насоки за развитието на системите на транспортната и техническата инфраструктура и връзките им с териториите на съседните общини и с инфраструктурните  мрежи, съоръжения и обекти с национално значение;
  • Развитие на системите за отдих и туризъм, свързани с природните и антропогенните характеристики на общината и наличните паметници на културно-историческото наследство;
  • Обособяване на територии публична държавна и публична общинска собственост;
  • Определяне на териториите с разпространение на предвидими природни бедствия и мерките за устройствена защита;
  • Определяне на границите на териториите за природна защита и културно-историческа защита и начините на тяхното използване;
  • Определяне на границите на нарушените територии и териториите  за възстановяване;

С влизането в сила Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията се поставят нови съществени изисквания към устройството на отделните видове територии и значително се ограничават инвестиционните намерения на физически и юридически лица при липса на действащ общ устройствен план на общината.

Общият устройствен план на община Мездра ще създаде благоприятни условия за инвестиционно проектиране и строителство в Община Мездра. Общият устройствен план ще допринесе за по-ефективното планиране на общинската територия, прилагащо интегриран подход за постигане на устойчиво развитие в перспектива.

Предназначението на  Общия устройствен план на община Мездра, е да служи като управленски инструмент на местната власт в сферата на устройствената политика, насочени към създаване на пространствени и функционално-управленски условия за развитие и комплексно устройствено планиране на различните видове територии при отчитане  на съществуващите природни и антропогенни елементи и специфични социално-икономически условия.Общият устройствен план обхваща територията на община Мездра в административно-териториалните й граници. Графичната част на плана е изработена в мащаб 1:25 000 за територията на цялата община.

С концепцията  за функционално – пространствено развитие на община Мездра се формират шест приоритетни направления:

 • земеделие
 • урбанизирани територии
 • туризъм
 • транспортна и техническа инфраструктура
 • екология
 • културно – историческо наследство

Съгласно чл. 16 от Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените планове,  с общия устройствен план на община (ОУП) се определят границите на урбанизираните територии.

Съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони (ПНУОВТУЗ) и Наредба 8 за обем и съдържание на устройствените планове (ОСУП) ОУП определя териториите с общо предназначение и конкретизира устройствените зони, териториите с устройствени режими и терените със самостоятелен устройствен режим.

С общия устройствен план на община Мездра се обособяват следните устройствени зони, територии с устройствени режими и терени със самостоятелни устройствени режими (описват се, както са по ОУП за съответната община – има ги изписани в Правилата и нормативите за прилагане на ОУП), пр.:

 1. Смесена централна устройствена зона(Ц)
 2. Жилищна устройствена зона с преобладаващо комплексно застрояване(Жк)
 3. Жилищна устройствена зона с малка височина на застрояването (Жм)
 4. Жилищна устройствена зона със средна височина на застрояването (Жс)
 5. Устройствена зона за обществено-обслужващи дейности (Оо)
 6. Смесена многофункционална устройствена зона (Смф)
 7. Предимно производствена устройствена зона(Пп)
 8. Устройствена зона за озеленяване(Оз)
 9. Устройствена зона за озеленяване – разновидност 1 – околоо водни площи и   течения в урбанизирана територия(Оз1)
 10. Рекреационна устройствена зона за вилен отдих (Ов)
 11. Рекреационна устройствена зона за курортни дейности в природна среда (Ок1)
 12. Устройствена зона за озеленяване, спорт, атракции и допълващи ги дейности   (Атр)
 13. Устройствена зона за животновъдни комплекси и ферми (Ссж)
 14. Устройствена зона за алтернативни земеделски дейности (За)
 15. Територии с допустима промяна на предназначението
 16. Земеделски територии със забрана за промяна на предназначението
 17. Горски територии със забрана за промяна на предназначението
 18. Терени за гробищни паркове (Т)
 19. Терени за инженерно-техническа инфраструктура
 20. Терени за транспортна инфраструктураи др.

Oбщия устройствен план e в обхват и съдържание:

I.ГРАФИЧНИ МАТЕРИАЛИ

 1. Общ устройствен план на община Мездра в мащаб 1: 25 000 – Окончателен проект
 2. Схеми:
  • План схема на собствеността М 1: 50 000
  • План схема на начин на трайно ползване М 1: 50 000
  • План схема на вид територия М 1: 50 000
  • Водоснабдяване, канализация и пречистване на отпадни води М 1: 50 000
  • Електрификация М 1: 50 000
  • Съобщителни мрежи М 1: 50 000
  • Транспортно – комуникационна М 1: 50 000
  • Газоснабдяване М 1: 50 000
  • Схема на опазване на обектите на КИН М 1: 50 000

II. ТЕКСТОВИ МАТЕРИАЛИ

 1. Обяснителна записка с правила и нормативи за прилагане на ОУПО и правила и нормативи за устройство на териториите с КИН.

Общият устройствен план е изработен въз основа на Планово задание и опорен план в съответствие с чл.125 от ЗУТ.

ОУП на Мездра е съобразен с изискванията на действащата нормативна уредба в страната:

 • Закон за устройство на територията (ЗУТ);
 • Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове;
 • Наредба №7 за ПНУОВТУЗ;
 • Закон за регионалното развитие;
 • Закон за опазване на околната среда;
 • Закон за защитените територии;
 • Закон за културното наследство;
 • Закон за биологичното разнообразие;
 • Закон за водите;
 • Закон за горите;
 • Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 • Закон за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд;
 • Закон за опазване на земеделските земи;
 • Закон за туризма;
 • Закон за административно-териториалното устройство на Република България;
 • Закон за пътищата;
 • други нормативни (законови и подзаконови) документи.

При изработването на ОУП на община Мездра са използвани документи с устройствен и стратегическо-програмен характер, като:

 • Областна стратегия за развитие на област Враца;
 • Общински план за развитие на община Мездра;
 • Стратегия за опазване на културното наследство на територията на община Мездра за периода 2015 – 2020г.;
 • Планово задание и опорен план за изработване на ОУПО Мездра;
 • други документи, имащи отношение към развитието на община Мездра.

Всички чертежи са представени съобразно изискванията на Наредба №8 за графично оформление на ОУПО.


Окончателен проект на Общ устройствен план на Община Мездра с приложения


Предварителен проект на Общ устройствен план на Община Мездра с екологична оценка към него