____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Вътрешни документи

Вътрешни документи


 1. Инструкция за мерките за защита на личните данни, събирани, обработвани, съхранявани от Община Мездра,Публикувани на 23.02.2022г.
 2. Вътрешни правила за създаване, водене, съхранение и достъп до публичните регистри, Публикувани на 21.02.2022г.
 3. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Мездра, публикувани на 17.02.2022г.
 4. Вътрешни правила за реда за планиране, подготовка и организиране провеждането на процедури по обществени поръчки, възлагането и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Мездра, публикувани на 30.12.2016г.
 5. Етичен кодекс за поведение на служителите в Община Мездра, публикуван на 23.10.2020г.
 6. Вътрешни правила по превенция и противодействие на корупцията към Община Мездра, публикувани на 30.12.2016
 7. Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация, публикувани на 24.03.2022
 8. Вътрешни правила за обработване, съхранение изащита на лични данни при видеонаблюдение в община Мездра , публикувани на 20.05.2022
 9. Вътрешни правила за тютюнопушенето на обществени места, публикувани на 17.06.2022г.

Правилници


 1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Общинска администрация – Мездра, публикуван на 27.05.2020г.
 2. ПРАВИЛНИК за работа на Общинска екологична инспекция – Мездра
 3. ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на Общинска администрация – Мездра, публикуван на 19.04.2016

Планове

  https://www.livechatalternative.com/