____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Вътрешни документи

Вътрешни документи


  1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Мездра
  2. Споразумение за обществен ред и сигурност в община Мездра
  3. Вътрешни правила за реда за планиране, подготовка и организиране провеждането на процедури по обществени поръчки, възлагането и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Мездра
  4. Етичен кодекс за поведение на служителите в Община Мездра
  5. Вътрешни правила по превенция и противодействие на корупцията към Община Мездра

Правилници


  1. УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Общинска администрация – Мездра, публикуван на 27.05.2020г.
  2. ПРАВИЛНИК за работа на Общинска екологична инспекция – Мездра
  3. ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на Общинска администрация – Мездра

Планове

  1. План за действие на Община Мездра за изпълнение на интеграционните политики 2015/2106 година