__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Вътрешни документи

Вътрешни документи


  1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Мездра
  2. Споразумение за обществен ред и сигурност в община Мездра
  3. Вътрешни правила за реда за планиране, подготовка и организиране провеждането на процедури по обществени поръчки, възлагането и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Мездра
  4. Етичен кодекс за поведение на служителите в Община Мездра
  5. Вътрешни правила по превенция и противодействие на корупцията към Община Мездра

Правилници


  1. Устройствен ПРАВИЛНИК на Общинска администрация – Мездра
  2. ПРАВИЛНИК за работа на Общинска екологична инспекция – Мездра
  3. ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на Общинска администрация – Мездра

Планове

  1. План за действие на Община Мездра за изпълнение на интеграционните политики 2015/2106 година