Решение на общински съвет за приемане на план за интегрирано развитие на община Мездра

ОКОНЧАТЕЛЕН ПЛАН ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ ГРАД МЕЗДРА