____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

План за интегрирано развитие на Община Мездра

 


 
ПРОЕКТНИ ИДЕИ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
 
ПИРО като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за развитие, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие на територията. План за интегрирано развитие на община (ПИРО) на община Мездра за периода 2021 – 2027 г. представлява целеви инструмент за интегрирано развитие на общината, осигуряващ пространствена, времева и фактическа координация и интеграция на различни политики и планови ресурси за постигане на дефинираните цели за трайно подобряване на икономическото, социалното и екологичното състояние на общинската територия, мобилизация на ресурси и инструментариум за постигането на целите на плана. Основна цел на плана е постигането на комплексно, интегрирано решаване на проблемите на средата, усвояване на нейните сравнителни географски предимства и адекватно и устойчиво използване на наличните териториални ресурси. ПИРО определя средносрочните цели и приоритети за устойчиво развитие на общината и връзките и с други общини в съответствие с интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2 и общия устройствен план на общината.
През април 2019 г. община Мездра стартира разработването на План за интегрирано развитие на община Мездра за периода 2021 – 2027 г. Със ЗАПОВЕД № 270 от 28.04.2020 година на кмета на Община Мездра, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.23, ал.1 от ЗРР и Методически указания за разработване и прилагане на планове за интегрирано развитие на община /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., утвърдени със заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството е сформирана Работна група със задача да извърши необходимата подготовка и организира изготвянето и одобряването на План за интегрирано развитие на общината /ПИРО/ за периода 2021-2027 г., като осигурява непрекъснат публичен достъп за информация и възможност за излагане на становища на всички етапи от разработването на ПИРО.
Настоящата секция има за цел да предостави възможност за участие в разработването на ПИРО на община Мездра за периода 2021 – 2027 г. на заинтересованите органи и организации, икономическите и социалните партньори, както и физически лица и представители на юридически лица, имащи отношение към развитието на общината, чрез предоставяне на мнения и предложения.
АНКЕТНО ПРОУЧВАНЕ
През месец ноември Община Мездра проведе анкетно проучване във връзка с разработването на План за интегрирано развитие на община Мездра (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г. и оценката на изпълнението на Общински план за развитие (ОПР) на община Мездра 2014 – 2020 г.
Допитването имаше за цел включването на максимално широк кръг от заинтересовани страни в процеса на планирането на местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Мездра за период 2021 – 2027 г., както и събиране на информация за оценката на ОПР за периода 2014 – 2020 г.
Он-лайн анкетата се намира на следния линк:
ПРОЕКТНИ ИДЕИ, МНЕНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ
От съществена важност при формирането местната политика за интегрирано устойчиво развитие на Община Мездра в периода до 2027 г. е включването на заинтересованите страни и гражданското общество в процеса на идентифициране на проектни идеи, които да бъдат включени в програмата за реализация на плана. Проектни идеи са идентифицирани чрез проведеното анкетно проучване.
В настоящия етап на разработване на План за интегрирано развитие на община Мездра (ПИРО) за периода 2021 – 2027 г., предвид спазване на противоепидемичните мерки и забраната за организиране на мероприятия на закрито, Община Мездра осигурява възможност на всички заинтересовани страни за мнения, предложения и представяне на проектни идеи на следния e-mail: mezdra@mail.bg
Можете да изпратите вашите мнения, предложения и проектни идеи до края на месец февруари на горепосочения мейл в свободен текст или чрез попълване на: