Вътрешни правила за създаване, водене, съхранение и достъп до публичните регистри, Публикувани на 21.02.2022г.Регистри на проектите

 
Културни регистри

 

Регистър на военните паметници в община Мездра

Регистър на културните институти в община Мездра

Регистър на обекти със статут на недвижими културни ценности с категория “НАЦИОНАЛНО ЗНАЧЕНИЕ” в община Мездра


Регистри култура