2024 година

Бюджет на община Мездра 2024, публикувано на 23.02.2024 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2024 г., публикувано на 13.03.2024 г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – първо тримесечие

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2024 г., публикуван на 23.02.2024г.

Период 01.01 – 29.02.2024 г., публикуван на 13.03.2024г.

Период 01.01 – 31.03.2024 г., публикуван на 15.04.2024г.

Период 01.01 – 30.04.2024 г., публикуван на 13.05.2024г.

Период 01.01 – 31.05.2024 г., публикуван на 12.06.2024г.

Период 01.01 – 30.06.2024 г., публикуван на 15.07.2024г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.03.2024 г., публикуван на 15.04.2024 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.04.2024 г., публикуван на 13.05.2024 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.05.2024 г., публикуван на 12.06.2024 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.06.2024г., публикувано на 15.07.2024г.


Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми 2023 г., публикуван на 27.03.2024 г.

2023 година

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2022 г., публикувано на 21.08.2023 г.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и на сметките за средствата от европейския съюз за 2022 г., публикувано на 21.08.2023 г.

Бюджет на община Мездра 2023, публикувано на 13.09.2023 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2023 г., публикувано на 25.09.2023 г.

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет за 2023 г., публикувано на 21.08.2023 г.

Проект на Бюджет 2023 г., публикувано на 21.08.2023 г.

Решение 681 на ОбС – Мездра за приемане на годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2022 г., публикувано на 13.09.2023 г.

Отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2022г.,публикувано на 13.09.2023 г.

Одитен доклад на Сметна палата за 2022г., публикувано на 21.09.2023 г.

Годишен финансов отчет за 2022 г., публикувано на 21.09.2023г.

ТРИМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – първо тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – второ тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – трето тримесечие

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз – четвърто тримесечие

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2023 г., публикуван на 15.02.2023г.

Период 01.01 – 28.02.2023 г., публикуван на 13.03.2023г.

Период 01.01 – 31.03.2023 г., публикуван на 20.04.2023г.

Период 01.01 – 30.04.2023 г., публикуван на 11.05.2023г.

Период 01.01 – 31.05.2023 г., публикуван на 15.06.2023г.

Период 01.01 – 30.06.2023 г., публикуван на 11.07.2023г.

Период 01.01 – 31.07.2023 г., публикуван на 28.08.2023г.

Период 01.01 – 31.08.2023 г., публикуван на 25.09.2023г.

Период 01.01 – 30.09.2023 г., публикуван на 12.10.2023г.

Период 01.01 – 31.10.2023 г., публикуван на 13.11.2023г.

Период 01.01 – 30.11.2023 г., публикуван на 13.12.2023г.

Период 01.01 – 31.12.2023 г., публикуван на 22.01.2024г.

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-28.02.2023 г., публикуван на 13.03.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.03.2023 г., публикуван на 20.04.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.04.2023 г., публикуван на 11.05.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.05.2023 г., публикуван на 15.06.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.06.2023 г., публикуван на 11.07.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.07.2023 г., публикуван на 28.08.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.08.2023 г., публикуван на 25.09.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.09.2023 г., публикуван на 12.10.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.10.2023 г., публикуван на 13.11.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-30.11.2023 г., публикуван на 13.12.2023 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.12.2023 г., публикуван на 22.01.2024 г.


Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми 2022 г., публикуван на 30.03.2023 г.

 

Разпределение на средствата по Постановление на Министерски съвет №216/29.07.22 г. и изм. с ПМС №283/19.09.2022 год. , публикувано на 30.03.2023 г.


Банкови сметки на Община Мездра:

 

IBAN


АРХИВ по години: