__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Финанси

 


2021 година

Бюджет на община Мездра 2021,публикувано на 10.03.2021 г.

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за 2021 г., публикувано на 18.03.2021г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2021 г., публикувано на 26.03.2021г.

ПРОЕКТ НА БЮДЖЕТ 2021

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет за 2021 г.

График за провеждане на присъствено публично обсъждане на Проект на бюджет 2021г.

Формуляр за неприсъствено публично обсъждане на Проект на бюджет 2021г.

Заповед 56/29.01.2021г.

Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2021 г., публикуван на 18.02.2021г.

Период 01.01 – 28.02.2021 г., публикуван на 12.03.2021г.

Период 01.01 – 31.03.2021 г., публикуван на 13.04.2021г.

 

ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА РАЗЧЕТ ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА КАПИТАЛОВИТЕ РАЗХОДИ

Разчет за финансиране на капиталовите разходи за периода 01.01-31.03.2021 г., публикуван на 13.04.2021 г.

 

2020 година

Проект на бюджет на Община Мездра за 2020 год, 14.01.2020 г.

Покана за публично обсъждане на Проект на бюджет за 2020 г.

Докладна за приемане на Бюджет 2020

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2020 година

Бюджет на община Мездра 2020, 10.02.2020 г.

Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2020 г.

Покана за обществено обсъждане на отчета на Бюджета за 2019 г.

Покана за публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01-31.01.2020, 18.02.2020 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет за средствата на ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Период 01.01-29.02.2020 г., 11.03.2020 г:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз

Месечен отчет за средства от други международни програми

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средствата от Европейския съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд

Месечен отчет за средства от Европейския съюз на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Период 01.01-31.03.2020, 13.04.2020 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет за средствата на ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Период 01.01-30.04.2020 г., 11.05.2020 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет за средствата на ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Период 01.01-31.05.2020, 16.06.2020 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет за средствата на ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Разходи за COVID-19

Период 01.01-30.06.2020, 13.07.2020 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет за средствата на ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Разходи за COVID-19

Период 01.01-31.07.2020, 24.08.2020 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет за средствата на ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Разходи за COVID-19

Период 01.01-31.08.2020, 11.09.2020 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет за средствата на ЕС на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Разходи за COVID-19

Период 01.01-30.09.2020 г.,13.10.2020 г.

Отчет на бюджет

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за касово изпълнение на сметките за чужди средства

Месечен отчет за средства от ЕС на бенефициент и на Концесионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет на средствата от ЕС на бенефициентите на Разплащателна агенция към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Разходи за COVID-19

Период 01.01-31.10.2020 г.,11.11.2020 г.

Отчет на бюджет

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет за средствата на ЕС на бенефициенти на разплащателна агенция към ДФ"Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Разходи за COVID-19 

Период 01.01-30.11.2020 г.,11.12.2020 г.

Отчет на бюджет

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет за средствата на ЕС на бенефициенти на разплащателна агенция към ДФ"Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Разходи за COVID-19

Период 01.01-31.12.2020 г.,18.01.2021 г.

Отчет на бюджет

Месечен отчет за касово изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за др. средства от ЕС

Месечен отчет за средства от др. международни програми

Месечен отчет за средствата от ЕС на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове на Националния фонд

Месечен отчет за средствата на ЕС на бенефициенти на разплащателна агенция към ДФ"Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Разходи за COVID-19

 

Одитен доклад на Сметна палата за 2019г.

Годишен финансов отчет за 2019 г.

 

 

 

 


 

2019 година

 

 


Решение 726 на ОбС – Мездра за приемане на годишен отчет на изпълнението на бюджета на Община Мездра за 2018 г.

 

Годишен отчет за изпълнението на бюджета на община Мездра за 2018 г.

Отчет по чл. 71 за компенсации на транспортни фирми


Утвърден Бюджет на Община Мездра по второстепенни разпоредители за 2019 г.

 

Бюджет на Община Мездра 2019, 08.02.2019 г.

Проект на Бюджет на Община Мездра за 2019 г., 09.01.2018 г.

Инвестиционна програма на Община Мездра за 2019 г., 09.01.2019 г.

Проект на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2019 година, 11.12.2018 г.

Брошура за публично обсъждане на Бюджет на община Мездра за 2019 г.

Презентация за публично обсъждане на проект на Бюджет за 2019 г.


Отчети:
ЕЖЕМЕСЕЧЕН ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА И СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Период 01.01 – 31.01.2019 г., 15.02.2019 г.

Период 01.01 – 28.02.2019 г., 18.03.2019 г.

Период 01.01 – 31.03.2019 г., 17.04.2019 г.

Период 01.01 – 30.04.2019 г., 15.05.2019 г.

Период 01.01 – 31.05.2019 г., 12.06.2019 г.

Период 01.01 – 30.06.2019 г., 17.07.2019 г.

Период 01.01 – 31.07.2019 г., 13.08.2019 г.

Период 01.01 – 31.08.2019 г., 18.09.2019 г.

Период 01.01 – 30.09.2019 г., 14.10.2019 г.

Период 01.01 – 31.10.2019 г., 13.11.2019 г.

Период 01.01-30.11.2019 г., 16.12.2019 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз

Месечен отчет за средствата от други международни програми (ДМП)

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния Фонд

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на разплащателна агенция (РА) към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Период 01.01.-31.12.2019 г., 15.01.2020 г.:

Отчет на бюджет

Месечен отчет за други средства от Европейския съюз

Месечен отчет за средствата от други международни програми (ДМП)

Месечен отчет за касовото изпълнение по сметките за чужди средства

Месечен отчет за средствата от Европейски съюз на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд

Месечен отчет за средства от Европейски съюз на бенефициенти на разплащателна агенция (РА) към ДФ ,,Земеделие"

Справка за просрочени вземания и задължения

Одитен доклад на Сметната палата за 2018 г.

Годишен финансов отчет за 2018 г.


Банкови сметки на Община Мездра:

 

IBAN


АРХИВ по години: