ВОДОСНАБДИТЕЛНА МРЕЖА

       Водоснабдяването на град Мездра и селата от общината е проблем, който изисква
приоритетно разрешаване, тъй като всички са с режимно водопотребление, а в две от селищата – с.Боденец и с.Крапец водата във водопроводната мрежа не е с питейни качества.
      Основен водоизточник за град Мездра е хидровъзел Среченска бара, от който се водоснабдяват още общинските центрове Враца, Монтана, Берковица, частично Криводол и 25 прилежащи селища с население общо над 200 х. човека.Като последен консуматор водното количество, което се получава в град Мездра,в действителност варира между 20л/с и 30 л/с. От местни водоизточници /каптажи/ се получават допълнително средно 2-3 л/с.
Това водно количество е недостатъчно, поради което се налага режим.
Водоснабдяването на останалите населени места се осъществява от 44 каптажа, 5 шахтови кладенци, 2 тръбни кладенци и 1 дренаж.
      Режимното водоснабдяване налага изпълненвието на общинска програма за търсене на допълнителни водоизточници, които да гарантират необходимите количества питейна вода.
      Ежегодно се отделят средства за проучвателни, проектни и строително- монтажни работи на водоснабдителни обекти.
      Изводът от направените проучвания и консултации със специалисти в
областта на водоснабдяването и хидрогеологията е, че високопланинските
селища като Кален, Цаконица, Г. Бешовица, Д.Кремена, Зверино, Люти брод, Лик, Ослен Криводол, могат да бъдат допълнително водоснабдени чрезкаптиране на нискодебитни извори с малки каптажи или дренажи.За останалите селища е необходимо финансирането на хидрогеоложка
проучвателна програма, включваща изграждането на проучвателно-
експлоатационни сондажни тръбни кладенци за водоснабдителни цели.
      За град Мездра са изградени проучвателно-експлоатационни тръбни кладенци
в района на с. Брусен-с. Д. Кремена с дебит 18 л/с. В процес на
реализация е работен проект за вкарване на водното количество във
водопроводната мрежа на града.
      Внимание заслужава ползването на вода от водоизточник „Крапешко езеро“,
който е с голям дебит. В момента тя не отговаря на стандарта за питейна
вода, тъй като има силно повишено съдържание на амоняк. Използва се само за промишлени цели, с което се облекчава и без това тежкия режим на водопотребление. Правят се постъпки за търсене на технология за очистване на водата.
      Наложително е да бъде извършена реконструкция на водопроводната мрежа,
тъй като съществуващите етернитови водопроводи са полагани преди повече
от 30 години и тяхната нормативна използваемост е преминала,което води
до чести аварии и загуби на питейна вода.
През последните няколко години в град Мездра са реконструирани участъци от водопроводната мрежа с дължина 6 км и водопроводни отклонения – 7 км. Разширена е водопроводната мрежа на с.Люти дол с 1,3 км , реконструирани са напорните водопроводи за с.Типченица с дължина 1,4 км и Царевец – Старо село с дължина 2,5 км.

НачалоКАНАЛИЗАЦИОННА МРЕЖА

Канализационната мрежа на град Мездра е изградена на 98%, след завършване през последните години на участъци от колектора по
ул.“Хр.Ботев“. През 2003 година е изготвен проект за останалата част от града в района на ул.“1 май“, който се реализира през
настоящата година. В останалите населени места на общината, с изключение частично на с.Зверино, няма иградена канализация.
Строителството й е въпрос, който ще се решава в бъдеще.Необходимо е да се изгради пречиствателна станция за отпадни води на град Мездра,
за което е изготвена паспортизация на канализацията , с оглед извършване на предпроектно проучване.

НачалоПЪТНА МРЕЖА

       Общинската пътна мрежа от 132 км е в полупланински и планински райони и в голямата си част е в лошо състояние. Това се отразява на екологичната обстановка, безопасността на движението и поставя под въпрос някои линии на пътническия транспорт.
Средствата необходими за ремонта и поддържането на пътната мрежа са несъизмерими с получаваните. Извършва се само текущо поддържане и ремонт на силно износени участъци с малки дължини. През последните години са реконструирани цялостно 14,2 км пътна мрежа.
Поради невъзможността пътната мрежа да бъде своевременно ремонтирана продължава разрушаването на пътната настилка и влошаването на пътните условия, което води до увеличаване на необходимите средства за ремонт .
За да се реши въпроса е необходимо да бъде извършен основен ремонт на най-тежките участъци, а именно: Ослен Криводол-Лик-Дърманци /10.85 км/ , Боденец-Върбешница /5.6км/, Брусен-Ст.село /8.1км/, Зверино-Оселна /4.1км/, Мездра-Крета /2.0 км/, Кален-Цаконица /4.7км/,Зверино-Игнатица /9.25 км/,Люти дол -Типченица /5.1 км/ ,Левище-Очин дол /4.5 км/. За реализацията на ремонтни работи се търси финансиране по различни програми и проекти.

НачалоЖЕЛЕЗОПЪТНА МРЕЖА

Проучвания за прокарване на ж.п. линия в района са правени още през 1883 година,но строителството е започнало по-късно от предприемача Иван Н.Хаджиенов с договор от 10.12.1893 год.
Строителството приключва в началото на 1897 година с уточнените ж.п.станции -Елисейна,Мездра,Роман.В началото на експлоатацията на жп линията по нея са преминавали три пътнически влака седмично.
По настоящем в община Мездра има 6 гари -Мездра, Мездра-юг,Елисейна,Зверино,Ребърково и 5 спирки Люти брод,Черепиш, Моравица,Брусен и Ослен Криводол.
Дължината на железния път преминаващ през община Мездра е около 113 км електрифицирана двойна жп линия със средна скорост на движение 70 км/ч за дефилето и до 100 км/ч за останалите райони.След ремонт на участъка Мездра-изток – Роман средната скорост в него ще достигне до 130 км/ч.
На денонощие през гара Мездра преминават около 80 влака.

НачалоЕНЕРГИЙНА МРЕЖА

       В района на община Мездра няма неелектрифицирани населени места.
На територията на общината има 239 трафопоста и 2 възлови станции. Мрежата ниско напрежение е с дължина 686 км, в т.ч. 590 км въздушна и 96 км кабелна. През последните четири години са изградени 4 трафопоста и се е увеличила дължината на кабелната мрежа с 3 км. Извършена е реконструкция на 20 км въздушна ел. мрежа.
През 2003 година е извършена рехабилитация на уличното осветление в общината, като са монтирани нови осветителни тела. Тези осветителни тела са енергоикономични с мощност 36 W и 55 W , за разлика от старите , мощността на които е 150 W , 250 W и 400 W .
Работи се по реконструкции на въздушната мрежа във връзка с монтажа на нови достъпни електромерни табла.Това е осъществено в селата Оселна, Върбешница, Брусен, Долна Кремена.
Проблемите на електроснабдяването се свеждат главно до остарялата и амортизирана мрежа в някои населени места и квартали.

НачалоГАЗИФИКАЦИЯ

В изпълнение на Решение №420 / 01.04.1999 год. на Общински съвет Мездра се обяви конкурс за даване на разрешение за извършване на дейност „газификация“ на промишления обществения и битов сектор на територията на град Мездра. Същият се проведе на 04.06.1999 год.На основание на резултатите от проведения конкурс Общински съвет Мездра утвърди „Газоснабдяване Враца“АД за концесионер на дейността.
Въз основа на разработените проекти и разрешението за строеж до момента са изградени:
-Автоматичната газорегулаторна станция /АГРС/ за редуциране налягането на природния газ от 55 bar на 4bar и търговско измерване на консумацията, както и обслужващия път.
-Изградено е магистрално газопроводно отклонение до АГРС с обща дължина 4 км и разпределителни газопроводи с обща дължина 17 км.
В процес на експлоатация са обекти на 5 промишлени, 33 обществени и 288 битови консуматори на природен газ на територията на град Мездра, които се очаква до края на 2004 година да станат 300.
Предвид безспорните предимства на природния газ пред останалите горива и достигнатите икономии при ползването му реализирани от консуматорите на територията на града, техният брой се увеличава.

Към месец септември 2009 г. дължината на изградената до момента газоразпределителна мрежа в град Мездра е 26 км.Газифицираните битови потребители в града са 842, а стопанските(фирми и обществено- административни обекти) са 51. Трасето дава възможност други 2200 домакинства да ползват предимствата на икономичното и екологично гориво.

Начало