Наредби


 1. НАРЕДБА 1 на ОбС – Мездра за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Мездра
 2. НАРЕДБА за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета община Мездра
 3. НАРЕДБА за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите, последна редакция 2022г.
 4. НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Мездра
 5. НАРЕДБА за реда и условията за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра
 6. НАРЕДБА за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Мездра
 7. НАРЕДБА за реда на придобиване, стопанисване, управление и разпореждане с общинско имущество
 8. НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ КОНКУРСИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ УПРАВЛЕНИЕТО НА ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВСКИ ДРУЖЕСТВА С ОБЩИНСКО УЧАСТИЕ В ОБЩИНА МЕЗДРА
 9. НАРЕДБА за условията и реда за разполагане на преместваеми обекти на територията на община Мездра
 10. НАРЕДБА за определяне размера на местните данъци на територията на община Мездра./a>
 11. НАРЕДБА за управление на пътищата общинска собственост
 12. НАРЕДБА за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища
 13. НАРЕДБА за реда за разпореждане, управление и ползване на спортни имоти, обекти и съоръжения общинска собственост
 14. НАРЕДБА за реда за упражняване на правата на собственост на община Мездра върху капитала на търговските дружества
 15. НАРЕДБА за провеждане на обществено обсъждане за поемане на общински дълг в Община Мездра
 16. НАРЕДБА за управление на отпадъците на територията на община Мездра
 17. НАРЕДБА за пожарната безопасност на територията на Община Мездра
 18. НАРЕДБА за изчисление на потребителска такса за социални услуги в Община Мездра
 19. НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на община Мездра
 20. НAРЕДБА за реда и условията при отглеждане на селскостопански животни и домашни любимци на територията на община Мездра
 21. НАРЕДБА за управление на общинските горски територии собственост на община Мездра
 22. НАРЕДБА за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от община Мездра
 23. НАРЕДБА за насърчаване и закрила на деца и ученици с изявени дарби и творчески заложби в община Мездра

Отменени наредби

 1. НАРЕДБА за извършване на търговска дейност на територията на община Мездра
 2. НАРЕДБА за съставянето, изпълнието и отчитането на общинския бюджет
 3. НАРЕДБА за управление на дейностите по третиране на отпадъци на територията на община Мездра
 4. НАРЕДБА за пожарната безопасност на населените места и обектите на територията на общината

Правилници


 1. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на ОбС, неговите комисии и взаимодействието му с ОбА
 2. ПРАВИЛНИК за достъп и отразяване на заседанията на Общинския съвет на община Мездра на неговите постоянни и временни комисии от представители на средствата за масова комуникация
 3. ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Мездра
 4. Устройствен ПРАВИЛНИК на Общинска администрация – Мездра
 5. ПРАВИЛНИК за работа на Общинска екологична инспекция – Мездра
 6. ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на Общинска администрация – Мездра

Вътрешни документи


 1. Вътрешни правила за организация на административното обслужване в община Мездра
 2. Споразумение за обществен ред и сигурност в община Мездра
 3. Вътрешни правила за реда за планиране, подготовка и организиране провеждането на процедури по обществени поръчки, възлагането и контрол на изпълнението на сключените договори за обществени поръчки в община Мездра