____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Общинска екологична инспекция


Общинската екологична инспекция – Мездра е структура, която е създадена и се оправомощава с решение №359 на Общински съвет – Мездра. На основание чл.22 ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация е приет Правилник за устройството и дейността на Общинската екологична инспекция с протокол №34 от 25.05.2006 година . Кметът на Общината организира дейността на Екоинспекцията. Екоинспекцията се състои от трима служители: главен инспектор, старши инспектор и младши инспектор.

Основната дейност на Екоинспекцията е:
1.Да осъществява контрол по опазване на околната среда в Общината.
2.Да съдейства на другите държавни и обществени органи за установяване и предотвратяване на нарушенията на нормативните акстове по опазване на околната среда и налагане на санкции на нарушителите.
3.Да установява нарушенията на нормативните актове по опазване на околната среда в общината.
4.Да установява протичащите явления и процеси в общината във връзка със състоянието на околната среда и да изготвя предложения до съответните държавни и обществени органи и стопански субекти за подобряване на тяхната дейност.

Общинската екологична инспекция има право:
1. Да изготвя или участва в изготвянето на програми, стратегии и планове за
устойчиво развитие по отношение на околната среда;
2.Да участва в разработването, провеждането и контрола на мероприятията,
касаещи опазването и възстановяването на природата и екологичната политика на територията на общината.
3.Да контролира действията на гражданите и юридическите лица на територията на общината, както и дейността на специализираните фирми по събиране,съхранение,транспортиране и обезвреждане на отпадъци.
4.Да дава предписания за отстраняване на нарушения както и длъжностните лица да съставят актове за административни нарушения на нормативната уредба в областта на околната среда.
5.Да получава и ползва информация от общината държавни, общински и частни предприятия и фирми,обществени организации,граждани и др. свързана със състоянието и опазването на околната среда по установения ред.


Обяви на Екологичната инспекция


https://www.livechatalternative.com/