____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху СМР на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Мездра, одобрени по НПЕЕМЖС ”


Договор № 97.00-8/24.03.2017 г., 30.03.2017 г.

Договор № 97.00-11/24.03.2017 г., 30.03.2017 г.

Договор № 97.00-10/24.03.2017 г., 30.03.2017 г.

Договор № 97.00-7/24.03.2017 г., 30.03.2017 г.

Договор № 97.00-9/24.03.2017 г., 30.03.2017 г.

Договор № 97.00-6/24.03.2017 г., 30.03.2017 г.


Решение за избор на изпълнител, 21.02.2017 г.


Доклад от работата на комисията, 21.02.2017 г.


Съобщение за отваряне на ценови предложения, 23.01.2017 г.


Протокол № 1 от работата на комисията, 10.01.2017 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 21.02.2017 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, 21.02.2017 г.


Обявление

Решение

Документация, 16.11.2016 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз