____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по Проект № BG16RFOP001-2.001-0088 „Прилагане на мерки за енергийно обновление на сградaта на общинската администрация в град Мездра ”


Договор за изпълнение, 12.05.2017 г.


Cъобщение по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 30.03.2017 г.


доклад от работата на комисията, 28.03.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 28.03.2017 г.


Обява за отваряне на цени, 13.02.2017 г.


Протокол № 1, 24.01.2017 г.

Протокол № 2, 28.03.2017 г.

Протокол № 3, 28.03.2017 г.


Обявление

Решение

Документация, 13.12.2016 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз