____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по Проект № BG16RFOP001-2.001-0089 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект пожарна служба на РС ПБЗН ”


Договор с изпълнител, 03.04.2017 г.


Решение за избор на изпълнител, 13.02.2017 г.


Доклад от работата на комисията, 13.02.2017 г.


Обява отваряне на ценови предложения, 30.01.2017 г.


Протокол № 1, 19.01.2017 г.

Протокол № 2, 13.02.2017 г.

Протокол № 3, 13.02.2017 г.


Окончателно Становище от предварителен контрол на АОП


Обявление

Решение

Становище от предварителен контрол на АОП

Документация


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз