____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по Проект № BG16RFOP001-2.001-0091 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект районна полицейска служба ”


Договор, 30.03.2017 г.


Решение за избор на изпълнител, 13.02.2017 г.


Доклад от работата на комисията, 13.02.2017 г.


Обява за отваряне на ценови оферти, 31.01.2017 г.


Протокол № 1, 20.01.2017 г.

Протокол № 2, 13.02.2017 г.

Протокол № 3, 13.02.2017 г.


Обявление

Решение

Документация, 13.12.2016 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз