____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по Проект № BG16RFOP001-2.001-0093 „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра – обект за социални услуги ”


Договор с изпълнител, 31.07.2017 г.


Решение за промяна на Решение № 289/24.04.2017 г., 16.06.2017 г.


Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП, 26.04.2017 г.


Доклад от работата на комисията, 24.04.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 24.04.2017 г.


Обява за отваряне на ценови оферти, 20.02.2017 г.


Протокол № 1, 27.01.2017 г.

Протокол № 2, 24.04.2017 г.

Протокол № 3, 24.04.2017 г.


Обявление

Решение

Документация, 13.12.2016 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз