____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по Проект № BG16RFOP001-2.001-0180 „Енергийно -спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра“ по пет обособени позиции ”


Договор с изпълнител по ОП1, 01.06.2017 г.

Договор с изпълнител по ОП2, 01.06.2017 г.

Договор с изпълнител по ОП3, 01.06.2017 г.

Договор с изпълнител по ОП4, 01.06.2017 г.

Договор с изпълнител по ОП5, 01.06.2017 г.


доклад от работата на комисията, 30.03.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 30.03.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 02.03.2017 г.


Протокол № 1, 20.02.2017 г.

Протокол № 2, 30.03.2017 г.

Протокол № 3, 30.03.2017 г.


Обявление

Решение

Документация


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз