____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Извършване на оценка за съответствие на работните проекти и упражняване на строителен надзор върху строително-монтажни работи по Проект № BG16RFOP001-2.001-0182 „Енергийно-ефективни мерки в много- фамилни жилищни сгради в град Мездра“ по шест обособени позиции”


Договор-обособена позиция № 1, 10.07.2017 г.

Договор-обособена позиция № 2, 10.07.2017 г.

Договор-обособена позиция № 3, 10.07.2017 г.

Договор-обособена позиция № 4, 10.07.2017 г.

Договор-обособена позиция № 5, 10.07.2017 г.

Договор-обособена позиция № 6, 10.07.2017 г.


Писмо относно избор на изпълнител, 15.05.2017 г.


Доклад от работата на комисията, 11.05.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 11.05.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 02.03.2017 г.


Протокол № 1, 14.02.2017 г.

Протокол № 2, 11.05.2017 г.

Протокол № 3, 11.05.2017 г.


Обявление

Решение

Документация


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз