____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградата, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра- обект на пожарна служба на РС на ПБЗН по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0089-C01”


Договор с изпълнител, 11.04.2017 г.

Приложение № 1, 11.04.2017 г.

Приложение № 2, 11.04.2017 г.

Приложение № 3, 11.04.2017 г.


Решение за избор на изпълнител, 28.02.2017 г.


Доклад от работата на комисията, 28.02.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 22.02.2017 г.


Протокол № 1, 28.02.2017 г.

Протокол № 2, 28.02.2017 г.

Протокол № 3, 28.02.2017 г.


Съобщение по чл. 53 от ППЗОП, 26.01.2017 г.


Обявление

Решение

Документация


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз