____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградата, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за енергийно обновление на обществени сгради в град Мездра- обект районна полицейска служба по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0091-C01 ”


Договор с приложения с изпълнител, 27.04.2017 г.


Писмо относно Решение за избор на изпълнител, 20.03.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 20.03.2017 г.

Доклад от работата на комисията, 20.03.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 07.03.2017 г.


Протокол № 1, 14.02.2017 г.

Протокол № 2, 20.03.2017 г.

Протокол № 3, 20.03.2017 г.


Обявление

Решение

Документация


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз