____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект иМерки за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради в град Мездра по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.00-0086- C01 и РД – 02 – 37 – 133 / 21.09.2016 г. по процедура BG16RFOP001- 2.00 Енергийна ефективност в периферните райони " от Оперативна Програма "Региони в растеж " 2014- 2020 по 4 обособени позицииrdquo;


Договор по обособена позиция № 2, 28.08.2017 г.

Договор по обособена позиция № 3, 28.08.2017 г.

Договор по обособена позиция № 4, 28.08.2017 г.


Решение за прекратяване, 27.06.2017 г.


Доклад от работата на комисията, 09.06.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 09.06.2017 г.

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП, 09.06.2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ на основание чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки, 29.05.2017 г.


Протокол № 1 от работата на комисията, 08.03.2017 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 09.06.2017 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 09.06.2017 г.


Решение за удължаване на срока за подаване на оферти, 02.02.2017 г.


Отговор на въпрос, 23.01.2017 г.

Отговор на въпрос, 26.01.2017 г.

Отговор на въпрос, 30.01.2017 г.


Обявление

Решение

Документация, 27.12.2016 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз