__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект "Енергийно-спестовни мерки в сгради на образователната инфраструктура в град Мездра" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0180-C01 и №РД-02-37-252/10.11.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020“ по 2 обособени позиции”


Договор с изпълнител, 08.06.2017 г.


Писмо относно Решение за избор на изпълнител, 04.04.2017 г.


Доклад от работата на комисията, 04.04.2017 г.

Решение за избор на изпълнител, 04.04.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 21.03.2017 г.


Обявление за прекратяване на Обособена позиция № 2, 10.03.2017 г.


Протокол № 1 от работата на комисията, 22.02.2017 г.

Протокол № 2 от работата на комисията, 04.04.2017 г.

Протокол № 3 от работата на комисията, 04.04.2017 г.


Решение за прекратяване процедурата за обособена позиция 2, 10.02.2017 г.


Отговор на въпрос, 10.02.2017 г.


Обявление, 13.01.2017 г.

Решение, 13.01.2017 г.

Документация, 14.01.2017 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз