____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Профил на купувача \ Открити процедури \ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „ Избор на изпълнител за пълен инженеринг на сградите, обект на интервенция във връзка с реализацията на проект "Подобряване на енергийнaта ефективност в многофамилни и една еднофамилна жилищни сгради в град Мездра" по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0108-C01 и №РД-02-37-220/24.10.2016 г. по процедура BG16RFOP001-2.00 „Енергийна ефективност в периферните райони” от Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020“ по 4 обособени позиции”


Договор с изпълнител ОП1, 23.10.2017 г.

Договор с изпълнител ОП2, 23.10.2017 г.

Договор с изпълнител ОП3, 23.10.2017 г.

Договор с изпълнител ОП4, 23.10.2017 г.


СЪОБЩЕНИЕ по чл.43, ал.4 от ЗОП, във връзка с чл.24, ал.2 от ППЗОП, 12.07.2017 г.


Решение избор изпълнител, 06.07.2017 г.

Доклад от работата на комисията, 06.07.2017 г.


Обява за отваряне на ценови предложения, 29.06.2017 г.


Протокол № 1, 24.03.2017 г.

Протокол № 2, 06.07.2017 г.

Протокол № 3, 06.07.2017 г.


Решение за удължаване на срока за подаване на оферти, 23.02.2017 г.


Заповед № 123/20.02.2017 г. относно удължаване на срока за подаване на оферти, 20.02.2017 г.


Отговор на въпрос, 10.02.2017 г.


Обявление, 13.01.2017 г.

Решение, 13.01.2017 г.

Документация, 13.01.2017 г.

Техническа спецификация по ОП1, 13.01.2017 г.

Техническа спецификация по ОП2, 13.01.2017 г.

Техническа спецификация по ОП3, 13.01.2017 г.

Техническа спецификация по ОП4, 13.01.2017 г.


Връзка към порталът за обществени поръчки на Европейския съюз