____________

Електронни услуги

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ДО г-н ДИЛЯН ИВАНОВ МАРИНОВ

ОТДЕЛ «МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ»
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК

<div align="left" style="margin-left:36.0pt;text-align:left;
text-indent:9.0pt;”> 

                ДИЛЯН  МАРИНОВ

<div align="left" style="margin-left:36.0pt;text-align:left;
text-indent:9.0pt;”>                                     

<div align="left" style="margin-left:36.0pt;text-align:left;
text-indent:9.0pt;”><span style="font-size:10.0pt;font-weight:
normal;text-decoration:none;text-underline:none”>Акт за установяване на задължения към Община Мездра

 
<span style="font-size:10.0pt;font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:
none”>№ 309-1/02.05.2018 година
 
<span style="font-size:10.0pt;
font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:none”>                Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на АУЗ № 309-1/02.05.2018 година
                В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
<span style="font-size:
10.0pt;font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:
none”>                <span style="font-size:10.0pt;font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:
none”>Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра mezdpa.bg<span style="font-size:10.0pt;font-weight:normal;text-decoration:
none;text-underline:none”>                             30.05.2018<span style="font-size:10.0pt;font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:
none”> година
<span style="font-size:10.0pt;
font-weight:normal;text-decoration:none;text-underline:none”>            Дата на сваляне        14.06.2018 година