__________

__________

__________

__________

__________

__________

__________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

До НИКОЛАЙ ВАКЛИНОВ

ОТДЕЛ «МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ»
 
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
 

                 НИКОЛАЙ ВАКЛИНОВ
 
                                     
Акт за установяване на задължения към Община Мездра
 

№ 441-1/02.08.2018 година
 

                Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на АУЗ № 441-1/02.08.2018 година
 
                В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
 
                Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра mezdpa.bg                             08.08.2018 година
 
            Дата на сваляне        23.08.2018 година