____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

ДО г-н КОНСТАНТИН ЛАКОВСКИ

 
ОТДЕЛ «МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ»
Бюлетин на съобщенията по чл.32 от ДОПК
 
                 КОНСТАНТИН ЛАКОВСКИ
                                     
Акт за установяване на задължения към Община Мездра
 
№ 385-1/14.06.2018 година
 
                Уведомяваме Ви, че следва да се явите в 14 дневен срок, от публикуване на настоящето съобщение, в стая 305 на община Мездра от 8.00 -12.00 ч и от 13.00-17.00ч, при мл.експерт „МДТ” Д.Драганова за връчване на АУЗ № 385-1/14.06.2018 година
                В случай, че не се явите в указания срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответният документ ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.
                Дата на публикуване на таблото на входа на общината и в интернет страницата на община Мездра mezdpa.bg                             15.08.2018 година
            Дата на сваляне        30.08.2018 година
https://www.livechatalternative.com/