____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обяви за търгове за продажба на недвижими имоти общинска собственост

 
О Б  Я  В  А  

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот:
 
Поземлен имот с идентификатор № 63450.501.337, в урбанизирана територия, с предназначение за ниско строителство от 688 кв.м., съгласно КККР на с.Руска Бела, актуван с АОС № 3625/28.11.2018г. с административен адрес с.Руска Бела, общ.Мездра, ул.„Георги Димитров” № 1 с начална тръжна цена в размер на 4 380,00 лева (без ДДС) и депозит в размер на 438,00 лева.
 
Търгът ще се проведе на 15.01.2019 г. от 10:15 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 22.01.2019г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
 
КМЕТ:
 
(инж. Г.Събков)
 

ХЧ/ХЧ

 
О Б  Я  В  А  

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот:
 
Поземлен имот с идентификатор № 47714.500.1735, в урбанизирана територия, с предназначение за ниско застрояване от 493 кв.м., съгласно КККР на гр.Мездра, актуван с АОС № 3626/28.11.2018г. с административен адрес гр.Мездра, Източна индустриална зона с начална тръжна цена в размер на 6200,00 лева (без ДДС) и депозит в размер на 620,00 лева
 
Търгът ще се проведе на 15.01.2019 г. от 10:00 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 22.01.2019г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
 
КМЕТ:
 
(инж. Г.Събков)
 

ХЧ/ХЧ

 
О Б  Я  В  А  

Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот:
 
Поземлен имот с № 501.24, с НТП- друга земеделска територия с площ от 552 кв.м., съгласно плана на новообразуваните имоти в м.„Белчов дол” в землището с.Върбешница, актуван с АОС № 3627/28.11.2018г. с административен адрес с.Върбешница, общ.Мездра, м.„Белчов дол” с начална тръжна цена в размер на 837,00 лева (без ДДС) и депозит в размер на 84,00 лева;
 
Търгът ще се проведе на 15.01.2019 г. от 10:30 часа в Община Мездра, стая № 205 на ІІ етаж. Втора дата – 22.01.2019г. в същия час и място.
 
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
 
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0910 – 9-21-16 (вътр.156).
 
 
КМЕТ:
 
(инж. Г.Събков)
 

ХЧ/ХЧ