____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oбява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 06598.2.34

О Б  Я  В  А  
 
 
 
Община Мездра обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имот, земеделска земя в землището на с.Брусен, общ.Мездра- поземлен имот с идентификатор 06598.2.34 в м."Долно поле"- 112290 кв.м с НТП – нива, IV категория, актуван с АЧОС № 3514 от 14.06.2018 г. с начална цена на наема от 3073,38 лв./за година. 
Срокът за отдаване под наем на имота е 5 (пет) стопански години и           
започва да тече от стопанската 2021г.
Депозит за участие в търга в размер на 307,34 лв. се внася по следната банкова сметка на Община Мездра : IBANBG82STSA93003325414500, BICSTSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра.
Търгът ще се проведе на 03.08.2021 г. от 10.00 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул.”Христо Ботев” № 27 в стая № 203, на ІІ етаж. Втора дата – 10.08.2021 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
 
НП/НП