____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява на търг с явно наддаване за продажба на общински имот с.Върбешница

О Б  Я  В  А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на общински имот:
 
Урегулиран поземлен имотХI, кв.45 с площ от  1395 кв. м., съгласно ЗРП-ПУП  на                         с. Върбешница, общ. Мездра, одобрен със Заповед № 6/05.01.1996 г., актуван с АЧОС № 4318/ 25.03.2021 г. с начална тръжна в размер на 3830,00 лв. без ДДС. Депозит за участие е в размер на 383,00 лв.;
 
      Депозитът за участие в търга  се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBANBG82STSA93003325414500,  BICSTSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра.
    Търгът ще се проведе на 03.08.2021 г. от 10.15 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27  в стая № 203,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 10.08.2021 г. в същия час, на същото място.
    Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
    Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 

ХЧ/ХЧ