____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед на основание чл. 44, ал. 2

                                         З А П О В Е Д
 
№ 567 / 30.07.2021г.
 
На основание чл.44 , ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка счл. 19, ал. 1, т. 1, във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 1 и т. 2 от Наредба за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища и Протокол от заседание на Комисията по чл. 16 от Наредба проведено на 21.07.2021 г.
 
                               Н А Р Е Ж Д А М:
 
I.              Да бъде извадена от картотеката с установени жилищни нужди, лицето Павлинка Петрова, с издадена настанителна Заповед № 481/15.08.2000г.и сключен договор за наем на общинско жилище от 01.11.2002г., за предоставяне на общинско жилище, находящо се в гр. Мездра,като не отговаряща на условията на Глава втора, Раздел І от Наредба за условията и редът за установяване на жилищни нужди, настаняване под наем и продажба на общински жилища, поради отпадане на условията за настаняване на наемателя в общинско жилище.
II.              Заповедта да бъде съобщена на заинтересованото лице, обявена на интернет страницата на Община Мездра, а екземпляр от същата да се постави на информационното табло в сградата на общината.
 
Настоящата заповед може да се обжалва чрез Кмета на Община Мездра пред Административен съд град Враца, по реда на Административнопроцесуалния кодекс, в 14 /четиринадесет/ -дневен срок от съобщаването ѝ.
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Розалина Георгиева – Директор на дирекция „УТИОСХД“ при Община Мездра.
 
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ

Кмет на Община Мездра