____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти с.Моравица

О Б Я В А  
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на следните  общински имоти:
 
1.1 Поземлен имот с идентификатор 49031.501.503 с площ от 814 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Моравица, общ. Мездра, одобрени със Заповед  РД-18-930/18.12.2017 г., актуван с АЧОС № 4333/ 05.05.2020 г. с начална тръжна в размер на 5790,00 лв. без ДДС.  Депозит за участие е в размер на 579,00 лв.;
1.2 Поземлен имот с идентификатор 49031.501.468 с площ от 819 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Моравица, общ. Мездра, одобрени със Заповед  РД-18-930/18.12.2017 г., актуван с АЧОС  № 4332/ 05.05.2021 г. с начална тръжна  цена  в размер на 5800,00 лв. без ДДС.  Депозит за участие е в размер на 580,00 лв.;
 
   Депозитите за участие в търга  се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBANBG82STSA93003325414500,  BICSTSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра.
    Търгът ще се проведе на 17.08.2021 г. от 10:00 часа в Община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27  в стая № 203,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 24.08.2021 г. в същия час, на същото място.
    Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
   Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 

ХЧ/ХЧ