____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Oбява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, земеделски земи с.Кален

Приложение № 1                                                                                                                                                                                      О Б Я В А  

 
 
 
Община Мездра обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти, земеделски земи в землището на с.Кален общ.Мездра, съгласно списък Приложение № 1. определен съгласно Приложение № 2  към Наредба за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет гр. Мездра – Тарифа за наемни арендни цени при отдаване под наем и аренда на земеделска земя от ОПФ на декар за година.
 Кандидатите могат да участват за един, повече от един или за всички имоти посочени във заповедта.
Срокът за отдаване под наем на имотите е 5 (пет) стопански години и  започва да тече от стопанската 2021г.
Депозитът за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра : IBANBG82STSA93003325414500,  BICSTSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра.
Търгът ще се проведе на 17.08.2021 г. от 10:15 часа в Община Мездра,  гр.Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27  в стая № 203,  на ІІ етаж. Втора дата – 24.08.2021 г. в същия час, на същото място.
Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15:00 часа.
Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ
КМЕТ НА ОБЩИНА МЕЗДРА
 

ХЧ/ХЧ