____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за провеждането на търг с явно наддаване за продажба на общински имот с.Зверино

О Б Я В А
 
Община Мездра обявява провеждането на търг с явно наддаване за  продажба на следният общински имот:
Поземлен имот с идентификатор 30510.501.899 с площ от 626 кв. м., съгласно кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Зверино, общ. Мездра, одобрени със Заповед  РД-18-1626/19.09.2018 г., актуван с АЧОС № 4328/ 22.04.2021 г. с начална тръжна в размер на 2650,00 лв. без ДДС. Депозит за участие е в размер на 265,00 лв.;
             Депозитите за участие в търга се внася по следната банкова сметка на Община Мездра: IBANBG82STSA93003325414500,  BICSTSABGSF, «Банка  ДСК», клон Мездра.
          Търгът ще се проведе на 17.08.2021 г. от 9:45 часа в Община Мездра, гр. Мездра, ул. „Христо Ботев” № 27  в стая № 203,  на ІІ етаж. При неявяване на кандидат се насрочва втора дата – 24.08.2021 г. в същия час, на същото място.
          Изискващите се документи за участие в търга се внасят до деня, предхождащ провеждането на търга до 15.00 часа.
          Тръжната документация и допълнителна информация за търга се получава в стая № 109 на І етаж в Общинска администрация Мездра или на телефон 0889465290.
 
 
 
 
КМЕТ:
(Иван Аспарухов)
 
 

ХЧ/ХЧ