____________

Електронни услуги

____________

Анкета компосиране

____________

Археологически комплекс Калето

____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Заповед за спечелен търг за отдаване под наем на поземлен имот с.Брусен

З А П О В Е Д
№ 602
гр.Мездра 10.08.2021 г.

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА във връзка с чл.67 от Наредбата за РПУРОбИ на Общински съвет Мездра и Протокол за проведен търг от 10.08.2021 г. на комисия, назначена със Заповед № 543 от 15.07.2021 г.  на Кмета на Община Мездра отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 06598.2.34 с площ от 112 290 кв.м. в м. „Долно поле“, IV категория съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на с. Брусен, общ. Мездра, одобрени със Заповед  РД-18-927/18.12.2017 г.,

 
О  Б  Я  В  Я  В  А  М :
 
П. Ц. от гр.София

спечелил търга за имот с идентификатор  06598.2.34 с площ от 112 290 кв.м. в м. „Долно поле“, IV категория съгласно Кадастралната карта и кадастрални регистри (КККР) на      с. Брусен, общ. Мездра, одобрени със Заповед  РД-18-927/18.12.2017 г.
Спечелилият следва в 14 дневен срок от влизане в сила на настоящата заповед  да внесе следните суми по сметката на Община Мездра:
 IBAN – BG95STSA93008425414500, BIC STSABGSF, «Банка ДСК», клон Мездра, код за вид плащане 444200 – наем на земя.:
  • 2766,04 лв., представляваща разликата между годишната тръжната цена на имота  от 3073,38 лв. и внесения депозит от 307,34 лв. ;

За вписване на договора в Службата по вписвания гр. Мездра, следва да се представи оригинално платежно нареждане за внесена сума в размер на  16,00 лв. по сметката на Агенция по вписванията за Имотен регистър – BG21 CREX 9260 3114 5487 01, BIC  CREXBGSF, „Токуда Банк“ АД .
 
Заповедта подлежи на обжалване в 14 дневен срок от връчването й по реда и условията на Административнопроцесуалния кодекс (АПК) пред Административен съд гр.Враца.
 
 
ИВАН АСПАРУХОВ               /заличено обстоателство по ЗЗЛД/
                           Кмет на Община Мездра
хч/хч