____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2022 г.

О Б Я В А

за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс през 2022 г.

 
Офис за военен отчет в общини Мездра, Роман и Криводол  Ви информира, че със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Сухопътни войски,  Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани освободени от военна служба, без провеждане на конкурс.

От тях:
- за в.ф.52600 – Враца /Военно окръжие II степен – Враца/ – 14 длъжности;
- за в.ф.54990 – Враца – 206 длъжности.
 
Кандидатите за длъжностите за приемане на служба в доброволния резерв трябва да отговарят на следните изисквания (чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България):
·         да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
  • да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
  • да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
  • срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
  • да не са освобождавани от военна служба, поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
·         към датата на слкючване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от две години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв:
-за войници – 55 години;
-за сержантите(старшините), офицерските кандидати, младшите офицери и старшите офицери – 60 години;
-за офицерите с висши военни звания – 65 години.
·         да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия и структурите по чл.50, ал.2 от ЗОВСРБ, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.

Срок за подаване на документите:
до 28.10.2022 г.

Допълнителна информация за изискванията към кандидатите, необходимите документи и реда за кандидатстване може да се получи от:
        1. Офис за военен отчет в община Мездра /стая 308 на община Мездра/ или на тел. 091055718, 0910 92356, 09123 2310, 092 624044, 0888218242;
2. Офис за военен отчет в община Роман/стая 309 на община Роман/;
        3.Офис за военен отчет в община Криводол/старата сграда на община Криводол/;
4. Военно окръжие ІІ степен – Враца
гр. Враца, ул. Алеко Константинов № 10,

тел.092 62 40 44, 0884541327

https://www.livechatalternative.com/