____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Обява за приемане на лица в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия

За осигуряване на медицински специалисти за заемане на длъжности по временни задгранични щатове за участие в операции и мисии извън територията на Република България с резервисти от доброволния резерв, началникът на Военномедицинска академия – София със своя заповед № 290/26.03.2013 г. обявява длъжности, които да се заемат от лица чрез провеждане на конкурс, за приемане в доброволния резерв по длъжностно разписание за Военномедицинска академия, както следва:

  1. За офицери:
   1. Лекар в Медицинско отделение за осигуряване на мисии и учения на сектор “Осигуряване на мисии и

    учения” в Подвижна полева болнична база за осигуряване на мисии и учения на Болнични бази във Военномедицински отряд за бързо реагиране на Специализирани звена към Военномедицинска академия” – 5 (пет) броя, военно звание „капитан”, образователно квалификационна степен „магистър-лекар”, изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация „поверително”.

   2. Лекар в Сортировъчно отделение за поразени и болни на сектор „Диагностично-лечебен” в Подвижна полева болнична база за осигуряване на мисии и учения на Болнични бази във Военномедицински отряд за бързо реагиране на Специализирани звена към Военномедицинска академия – 7 (седем) броя, военно звание „капитан”, образователно квалификационна степен „магистър-лекар”, изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация „поверително”.
   1. За сержанти:
    1. Медицинска сестра в Медицинско отделение за осигуряване на мисии и учения на сектор “Осигуряване на мисии и учения” в Подвижна полева болнична база за осигуряване на мисии и учения на Болнични бази във Военномедицински отряд за бързо реагиране на Специализирани звена към Военномедицинска академия – 5 (пет) броя, военно звание „старши сержант”, образователно квалификационна степен „професионален бакалавър по …..”, изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация „поверително”.
    2. Медицинска сестра в Отделение за стабилизация и евакуация на Сектор “Подвижен диагностично – лечебен комплекс” в Подвижна полева болнична база за осигуряване при кризисни ситуации от невоенен характер и бежански лагери на Болнични бази във Военномедицински отряд за бързо реагиране на Специализирани звена към Военномедицинска академия – 4 (четири) броя, военно звание „старши сержант”, образователно квалификационна степен „професионален бакалавър по …..”, изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация „поверително”.
    3. Старши санитарен инструктор в Сортировъчно отделение за поразени и болни на сектор „Диагностично-лечебен” в Подвижна полева болнична база за осигуряване на мисии и учения на Болнични бази във Военномедицински отряд за бързо реагиране на Специализирани звена към Военномедицинска академия – 1 (един) брой, военно звание „старши сержант”, образователно квалификационна степен „професионален бакалавър по …..”, изисквано минимално ниво за достъп до класифицирана информация „поверително

    

   1. Конкурсът да се проведе при спазване на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
   2. Конкурсът да се проведе при спазване на изискванията на чл. 24, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България.
   3. Кандидатите е необходимо да отговарят на следните изисквания:
    1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
    2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
    3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
    4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
    5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
    6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание "уволнение";
    7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв:
     1. за сержанти – 55 години;
     2. за офицери – 60 години;
    8. да имат придобита специалност:
     1. за длъжността „лекар” – анестезиология и реанимация; хирургия или травматология.
     2. за длъжността „медицинска сестра” – анестезиология и реанимация или операционна.
   4. Кандидатите за конкурсните длъжности до 08.04.2013 г. да подадат заявление до началника на ВМА с приложени към него:
    1. автобиография;
    2. служебна характеристика;
    3. писмено съгласие/несъгласие за служба в доброволния резерв и участие в мисии и операции на кандидата от неговия работодател/орган по назначаване;
    4. свидетелство за съдимост;
    5. копие от удостоверение за владеене на чужд език по STANAG 6001 или по друг стандарт;
    6. копия на дипломи за завършено образование и придобита специалност;
    7. копия на удостоверения или свидетелства за професионална квалификация;
    8. копие на „Оценка за изпълнението на функционалните задължения по време на мисия” (за участвали в мисии и операции извън територията на Република България);
    9. медицинско свидетелство за работа;
    10.  удостоверение от военното окръжие, че се води на отчет, че няма наложени наказания и притежавано военно звание от запаса (ако има присвоено такова);
    11.  копие на валидно разрешение за достъп до класифицирана информация (за тези, които притежават);
    12.  други документи, съобразно изискванията на конкурса.
   5. Некомплектувани документи по изискванията на т. 5 или подадени след указания срок, да не се допускат за разглеждане от комисията.
   6. Конкурсът да се проведе по документи на 09.04.2013 г. във Военномедицинска академия – София.

   ЗАБЕЛЕЖКА: С класираните кандидати ще бъдат сключени краткосрочни договори за служба в доброволния резерв. Времетраенето на договорите ще включва времето за подготовка на резервистите за участие в мисия извън територията на Република България, участие в същата, преминаване на медицински прегледи и психологически изследвания след приключването й и ползване на полагаемите отпуски за срока на мисията.

   https://www.livechatalternative.com/