Обяви на община Мездра.

Списък на допуснатите до втори етап в подбора на обществени възпитатели – ,,събеседване“

На основание чл. 18а, ал. 10 от АПК

Удължаване на срока за прием на документи по процедура за подбор на обществени възпитатели

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС с вх.№32.00-118/28.06.2024 г.

https://www.mezdra.bg/wp-content/uploads//2024/07/Информация-ОВОС-1.pdf

Обява за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на пасища от ОПФ, останали свободни след разпределение на правоимащи лица за землището на с. Цаконица, общ. Мездра

Конкурс за отдаване под наем на Спортно игрище за тенис на корт на открито, представляващо поземлен имот с идентификатор 47714.500.2065 с площ от 923 кв.м.