____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

oprr

ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ

Относно: Покана за участие в обсъждания във връзка с идентифициране на проекти, които да бъдат включени в ИПГВР на град Мездра  в рамките на проект „Подкрепа за разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра” (ИПГВР), финансиран от ОПРР по ДБФП № BG161PO001/5-03/2013/013

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
Община Мездра е в процес на разработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие – гр. Мездра (ИПГВР), който ще бъде основен инструмент за европейско финансиране за града през следващия програмен период (2014-2020). В рамките на плана ще се анализират проблемите и нуждите на всички заинтересовани страни, местното население и бизнеса на територията на града и ще се планират проекти за тяхното обновяване, модернизиране и развитие. Крайната цел на плана е чрез реализацията му да се преодолеят икономическите, екологичните и социални проблеми на града и да се повиши качеството на живот, физическата и жизнена градска среда в град Мездра.

ИПГВР като основен стратегически документ, който дефинира приоритетите в развитието на гр. Мездра през периода 2014-2020 г. се разработва с участието на всички заинтересовани страни, вкл. граждани, представители на всички условно определени райони и части на град Мездра, представители на браншови и бизнес организации, организации на архитекти и проектанти, представители на неправителствени и културни организации, здравни заведения, образователни институции и т.н. с цел да бъдат идентифицирани проекти, които да бъдат включени в ИПГВР на град Мездра.
Във връзка с гореизложеното, на 19.08.2014 г. ще се проведат следните обсъждания със заинтересовани страни:

  • Кръгла маса с представители на браншови организации, бизнес организации, организации на архитекти и проектанти, местни архитекти и проектанти и др.;
  • Кръгла маса с представители на неправителствени организации, културни организации, здравни заведения, образователни институции и др.
  • Фокус-група с граждани, представители на всички условно определени райони и части на града.

Събитията ще се проведат по следния график:

кръгла маса/ фокус-група

час на провеждане

Кръгла маса с представители на браншови организации, бизнес организации, организации на архитекти и проектанти, местни архитекти и проектанти и др.

10:00

Кръгла маса с представители на неправителствени организации, културни организации, здравни заведения, образователни институции и др.

13:00

Фокус-група с граждани, представители на всички условно определени райони и части на града

16:00

Всички събития ще се проведат в сградата на Община Мездра на следния адрес: гр. Мездра, ул. „Христо Ботев" 27.

Разчитаме на Вашата активност и присъствие на Вас или Ваш представител.
Повече информация за ИПГВР на град Мездра можете да намерите на адрес www.ipgvr-mezdra.com.

Предварително благодаря!

С уважение,

 

ИВАН АСПАРУХОВ

https://www.livechatalternative.com/