____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Съобщение - разделно събиране на твърди битови отпадъци

На основание чл.13, ал.1 от Наредба за управление на отпадъците на територията на община Мездра,  Общинска администрация – Мездра уведомява, че от 01 декември до 30 декември 2014 година включително се приемат заявления от граждани и фирми за участие в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра през 2015 година. Разделно ще се събират определени от общината количества хартия или приравнени към нея  пластмаса, черни  и цветни метали. При участие в системата за разделно събиране, такса битови отпадъци ще се намалява с 30 % за сгради  и застроени дворни места на граждани  и организации. Заявленията за участие се получават и подават в Информационния център на  общината, след заверка от отдел ”Местни приходи”.
Минималните единични годишни количества рециклируеми отпадъци в системата за разделно събиране на битови отпадъци в град Мездра за 2015 година се запазват на нивото от 2014 година и са както следва:

 1. Търговски обекти – за 1 кв.м. полезна площ
  • град Мездра – 40 кг. хартия
  • с.Зверино – 30 кг.хартия
 2. Заведения за обществено хранене и подобни –  за 1 място
  • град Мездра – 30 кг. хартия
  • с.Зверино – 20 кг.хартия
 3. Жилщни имоти- за 1 лице, живеещо в имота
  • град Мездра – 70 кг. хартия
  • с.Зверино – 50 кг.хартия
 4. Офиси  и учреждения- за 1 лице от персонала
  • град Мездра – 60 кг. хартия
  • с.Зверино – 40 кг.хартия
 5. Производствени площадки – за 1 дка площ
  • град Мездра – 3 т. хартия
  • с.Зверино – 1т. хартия

 Допълнителна информация на телефони:  0910/92116 и 92156 вътр.158.

 

Забележка:

 1. Не  се допускат до участие в системата за разделно събиране за 2015  година имоти, за които има непогасени задължения към община Мездра.
 2. Декларирания брой лица, живеещи в имота ще бъде сверен с базата данни за регистрираните по настоящ адрес лица. При констатирана разлика, дължимите количества рециклируеми отпадъци ще се определят на база броя лица, регистрирани по настоящ адрес в имота.

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

https://www.livechatalternative.com/