____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Поканa за тържествена церемония по откриване на новите социални услуги от резидентен тип - ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, ЦНСТ за деца без увреждания и Защитено жилище по Проект “Моят дом в Мездра”

soci

П О К А Н А

Имаме удоволствието да Ви поканим на тържествена церемония по откриване на новите социални услуги от резидентен тип - ЦНСТ за деца и младежи с увреждания, ЦНСТ за деца без увреждания и Защитено жилище по ПроектМоят дом в Мездра, Договор BG051PO001-5.2.12-0050-C0001, по ОП “Развитие на човешките ресурси» 2007-2013 г., Приоритетна ос 5: “Социално включване и насърчаване на социалната икономика», Основна област на интервенция 5.2 «Социални услуги за превенция на социалното изключване и преодоляване ан неговите последици», Име на процедурата «Да не изоставим нито едно дете», Компонент 2, което ще се състои на 26.02.2015 г. (четвъртък) от 11.00 часа в ЦНСТ за деца и младежи с увреждания – гр. Мездра, ул. Никола Вапцаров» №6 (над МБАЛ – Мездра).

soci

ЗА Кмет на община Мездра
инж. Николинка Кътовска – зам.-кмет
по Заповед № 834/27.11.2014 г.

Екип по Проект „Моят дом в Мездра”


Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд.Община Мездра носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция за социално подпомагане.

Инвестира във вашето бъдеще!

https://www.livechatalternative.com/