____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ПАРТНЬОР ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЕКТ ПО ОП „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, ПРОЦЕДУРА BG05M9ОP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”

Община Мездра, на основание чл.59 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и във връзка с подготовка на проектно предложение по ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020, процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Инвестиционен приоритет №3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”

ОБЯВЯВА КОНКУРС

       за избор на партньор за участие в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот” за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
По настоящата процедура са допустими следните партньори:

Доставчици на социални услуги;
Неправителствени организации,

които  отговарят на следните условия:

  • да са учредени и регистрирани съгласно действащото българско законодателство;
  • да имат централно управление или клон на територията на България;
  • да притежават съответни лицензионни / регистрационни документи съгласно българското законодателство за сходна услуга;
  • общо за приключилите две предходни финансови години, да разполагат с финансов ресурс (съгласно приложени ОПР и Счетоводен баланс) равен или по-голям от 20% от стойността на прогнозните средства, които партньорът ще разходва по проекта;
  • да отговарят на правилата в областта на минималните помощи по отношение на конкретната безвъзмездна финансова помощ.

Изисквания към кандидатите за партньори:

       1. Да  имат поне един осъществен проект в сферата на социалните услуги или поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение;
2. В случай, че кандидатите за партньор участват в предоставянето на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на потребителите (например: личен асистент, социален асистент, домашен помощник и др.), да докажат, че имат собствен персонал, назначен на трудов договор.
3. Да декларират, че отговарят на обстоятелствата, включени в Декларация на партньора – Приложение І към Формуляра за кандидатстване.
Обстоятелствата се декларират от лицата, които са овластени да представляват партньора/ите (независимо дали го представляват заедно или поотделно) и са вписани в търговския регистър или в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, или са определени като такива в учредителен акт, когато тези обстоятелства не подлежат на вписване.

     Избраният партньор, преди сключване на договора за безвъзмездна финансова помощ, доказва обстоятелствата с официални документи, издадени от съответните компетентни органи за обстоятелствата, за които такива документи се издават, като се спазват изискванията на чл. 2, ал. 1 от Закона за електронното управление.
Дейностите на проектното предложение са съгласно Насоките за кандидатстване, достъпни на http://ophrd.government.bg/view_doc.php/7021

      Необходимите документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:
1. Заявление по образец;
2. Удостоверение за актуално състояние от кандидата за партньор, издадено не по-рано от 3 месеца преди крайната дата на кандидатстване – копие, заверено от партньора с подпис и текст „Вярно с оригинала”;
3. Счетоводен баланс и ОПР за 2013 и 2014 финансова година – копие, заверено от партньора с подпис и текст „Вярно с оригинала”;
4. Съответни регистрационни и/или лицензионни документи – удостоверение за вписване в регистъра на Агенция за социално подпомагане за сходна социална услуга, лиценз, издаден от Държавната агенция за закрила на детето (в случай, че кандидатът за партньор участва в предоставянето на социални услуги) – копие, заверено от партньора с подпис и текст “Вярно с оригинала”;
5. Договор/и за изпълнение на проект/и в сферата на социалните услуги или документи, доказващи поне 1 година опит в изпълнението на дейности, подобни на тези, включени в проектното предложение – копие, заверено от партньора с подпис и текст “Вярно с оригинала”;
6. Договори на наетия собствен персонал – в случай, че кандидатът за партньор участва в предоставянето на услуги за социално включване в общността или в домашна среда на потребителите (например: личен асистент, социален асистент, домашен помощник и др.) – копия, заверени от партньора с подпис и текст “Вярно с оригинала”;
7. Декларация на кандидата за партньор – Приложение І към Формуляра за кандидатстване;
8. Декларация за минимални и държавни помощи – Приложение ІІ към Формуляра за кандидатстване.

   Заявлението по образец, Декларацията за партньора, Декларацията за минимални и държавни помощи са достъпни на сайта на Община Мездра www.mezdra.bg.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице в срок от 01 юни 2015 г. до 5 юни 2015 г. в сградата на Община Мездра, гр.Мездра, ул. „Христо Ботев”  № 27, Информационен център.

С одобрения кандидат се сключва споразумение за общинско сътрудничество, съгласно чл. 59, чл.60 и чл.61 от ЗМСМА.

Списъци и други съобщения във връзка с провеждането на конкурса ще бъдат обявявани на официалната електронна страница на Община Мездра www. mezdra.bg.


Заявление за участие в конкурс за избор на партньор за участие в проект по ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9ОP001-2.002 „Независим живот”

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ПАРТНЬОРА/ИТЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ за минимални и държавни помощи

Таблица за оценка на заявление от кандидат

https://www.livechatalternative.com/