обявление за изработен ПУП – ПП

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 във връзка с чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че са изработени проекти за:

1. Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за Външно ел. захранване на овцеферма в ПИ №015030, местност „Орничака” в землището на с. Моравица в обхват: урбанизирана територия, ПИ №№000009, 015001, 015025 и завършва в ПИ №015030.

2. /ПУП – ПП/ за В и К захранване на овцеферма в ПИ №015030, местност „Орничака” в землището на с. Моравица в обхват: урбанизирана територия, ПИ №№020008, 000009, 015001, 015025 и завършва в ПИ №015030.

в землището на с. Моравица, Община Мездра.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.