____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

обявление по чл.128, ал.2 от ЗУТ

Община Мездра, област Враца на основание чл.128, ал.2 във връзка с чл.128, ал.1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ) съобщава, че са изработени проекти за:

1.      Подробен устройствен план – Парцеларен план /ПУП – ПП/ за Външно ел. захранване на „Кравеферма за месодайно говедовъдство” в новообразуван ПИ №173007 (част от ПИ №173006), местност „Свинище” в землището на с. Кален в обхват: урбанизирана територия, ПИ №№000702, 000901, новообразуван ПИ №173010 (част от ПИ №000022), новообразуван ПИ №173008 (част от ПИ №173006) и завършва в новообразуван ПИ №173007 (част от ПИ №173006).

2.      /ПУП – ПП/ за В и К захранване на „Кравеферма за месодайно говедовъдство” в новообразуван ПИ №173007 (част от ПИ №173006), местност „Свинище” в землището на с. Кален в обхват: ПИ №№000702, 000901, новообразуван ПИ №173010 (част от ПИ №000022), новообразуван ПИ №173008 (част от ПИ №173006) и завършва в новообразуван ПИ №173007 (част от ПИ №173006).

в землището на с. Кален, Община Мездра.

Проектите са на разположение в сградата на Община Мездра, стая 106. На основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от обнародването на обявлението в „Държавен вестник“ заинтересуваните лица могат да направят писмени възражения, предложения и искания по проектите до общинската администрация.

https://www.livechatalternative.com/