____________

Добре дошли в средновековието

__________

Съвместни усилия срещу природните бедствия

____________

ilovebulgaria

____________

Комисия за защита от дискриминация

____________

Българска асоциация на застраховани и пострадали при катастрофи

Първо заседание на Общински съвет Мездра

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ ВРАЦА

ЗАПОВЕД № РД-142/02.11.2015 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 23, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация

СВИКВАМ:

Първо заседание на Общински съвет Мездра на 09.11.2015 г. от 14.00 часа, което ще се проведе в Заседателната зала в сградата на Община Мездра, при следния дневен ред:

1.  Откриване на заседанието и обявяване на състава на новоизбрания общински съвет, избраните за кмет на община и кметове на кметства

2.  Полагане на клетва от общинските съветници

3.  Полагане на клетва от кмета на Община Мездра и кметовете на кметства от Община Мездра

4.  Избор на Председател на Общински съвет Мездра

 

5.  Избор на Комисия за изготвяне на Проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието им с общинската администрация.

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на общинските съветници, кмета на Община Мездра и кметове на кметства от Община Мездра, както и до председателя на ОИК Мездра чрез Общинска администрация – Мездра.

Заповедта да се постави на видно място в сградата на Община Мездра и да се огласи в средствата за масово осведомяване.

Контрол по изпълнението на настоящата заповед възлагам на главния секретар на Областна администрация – Враца.

 

МАЛИНА НИКОЛОВА 

  

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

  

 

  

https://www.livechatalternative.com/